7688 - Maya
: Maya
: Smesena
: 150
: Kubila
: 0000-00-00
: Orlovski risak
: Tinker
: € 400.00
: Provadiya
: 0898784491

7688

:

:

Kubilata e vpriyagana samo v dvukolka dvatri patya

: